بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

خلاصه پرونده آهنین جگر

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۴ خرداد ۱۳۹۷
گزارش

این منبع به زبان فارسی در دسترس نیست.