بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

دستگیری دو فعال مدنی در نزدیکی محل کشف جسد رضا شاه

میکایل لپن
صدای آمریکا
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مقاله از تارنما

این منبع به فارسی در دسترس نیست.