بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

گزارش در مورد تعهدات ایران طبق کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و مجازات اعدام

بنیاد عبدالرحمن برومند/ همه با هم علیه مجازات اعدام / طرفداران حقوق بشر
طرفداران حقوق بشر
۳۰ اسفند ۱۳۹۵
گزارش

متن فارسی این منبع در حال تهیه است.