بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

گزارش سالانه

سازمان عفوبین الملل
۱۳۸۳ — ۱۳۸۴
گزارش