بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان حقوق بشر ایران

فراخوان برای اقدام فوری: جهت نجات جان غلامرضا خسروی بە کمک جامعە بین المللی نیاز است

سازمان حقوق بشر ایران
سازمان حقوق بشر ایران
۱۷ شهریور ۱۳۹۱
فراخوان/اقدام فوری

سازمان حقوق بشر ایران، ۱۷ شهریور: بە گزارش منابع داخلی، خطر قریب الوقوع اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی، سازمان حقوق بشر ایران برای نجات جان آقای خسروی از جامعە بین الملل میخواهد که به‌طور عاجل اقدام نماید.

اعضای خانوادە خسروی از طریق منابعی در زندان اوین با خبر شدەاند کە حکم اعدام در روزهای آتی، و به احتمال فراوان روز دوشنبه آینده ۲۰ شهریور بە اجرا درخواهد آمد. بر اساس منابع داخل زندان دایرە اجرای احکام در زندان اوین از جدول زمانی اعدام با خبر شدە است.

علام رضا خسروی سوادجانی در حال حاضر در بند ٣٥٠ زندان اوین نگاهداری می شود. عبدالفتاح سلطانی یکی از وکلای این متهم نیز در حال حاضر درحال سپری کردن حکم زندان خود است. بر اساس گفتەهای خانوادە آقای خسروی کە چند روز پیش با وی ملاقات داشتەاند، این زندانی دارای روحیە بالا بودە و گفتە است تاکنون تاریخ اجرای حکم اعدام بە وی ابلاغ نشده است.

غلام رضا خسروی سوادجانی در سال ١٣٨٧ در شهرستان رفسنجان استان کرمان بە اتهام همکاری با تلویزیون سیمای آزادی، وابسته با سازمان مجاهدین خلق، بازداشت شد. خسروی در مجموع بە ٦ سال زندان محکوم شدە بود. او متهم بە جاسوسی از طریق همکاری با تلویزیون مذکور شدە است. علیرغم این واقعیت کە این زندانی برای این اتهام، محکومیت پیدا کردە است، در یک دادرسی مجدد و برای همین اتهام اما این بار متهم بە محاربە و بە مجازات مرگ محکوم شد. حکم اعدام در اردیبهشت امسال توسط دیوان عالی کشور تائید و پروندە برای اجرا بە دایرە اجرای احکام در آوین ارسال شد.

بر اساس گزارشات رسیده آقای غلام رضا خسروی سوادجانی بیش از چهل ماە در سلول انفرادی در زندانهای مختلف از جملە بند ٢٤٠ اوین نگاهداری شدە و برای گرفتن اعتراف تلویزیونی به‌شدت تحت فشار و شکنجە قرار گرفتە است.بە نظر میرسد کە حکم سنگین اعدام به‌دلیل عدم تمکین آقای خسروی بە اعتراف تلویزیونی، صادر شده باشد.

محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن حکم اعدام این زندانی سیاسی گفت: " حکم اعدام برای آقای خسروی حتی بر اساس قوانین ایران غیر قانونی است. برای مثال یک فرد نمی تواند برای یک اتهام دوبار محاکمە شود". امیری مقدم افزود: "حکم اعدام در این پروندە و در این مرحلە تنها با دستور رئیس قوە قضائیە و یا رهبر جمهوری اسلامی ایران ممکن است متوقف می شود". ما از سازمان ملل و تمامی کشورهایی کە با ایران دارای روابط دیپلماتیک هستند تقاضا می کنیم کە از تمامی کانالهای ارتباطی خود استفادە کنند تا ایران حکم ناعادلانە خسروی را متوقف و ابطال نماید. ما همچنین از تمامی کسانی کە با سرنوشت خسروی آشنایی دارند می خواهیم تا بە این ناعدالتی واکنش نشان دادە و بە کمپین سرتاسری برای نجات وی بپیوندند".

پرونده غلامرضا خسروی دارای اشکال های قانونی است.

ایرادهای حقوقی پرونده از زبان یک فعال مطلع به پرونده:

پرونده دو ایراد حقوقی اساسی دارد:‏ اول اینکه در حالیکه در دادگاه انقلاب رفسنجان حکم سه سال حبس تعزیری به علاوه سه سال حبس تعلیقی برای این اتهام صادر شده و با اعتراض دادستان رفسنجان به شش سال حبس تعزیری تبدیل شده و حکم در حال اجرا بوده ، پرونده با درخواست قاضی حیدری فر دادیار وقت دادسرای امنیت به دادگاه انقلاب تهران احاله شده است. احاله پرونده با داشتن شرایط خاص و تنها در زمانی مقدور است که پرونده در حال تحقیقات اولیه باشد. از این منظر اساسا احاله پرونده به دادگاه انقلاب تهران غیرقانونی بوده است.‏

دوم اینکه با توجه به صدور و اجرای حکم به خاطر اتهام همکاری با تلویزیون سیمای آزادی در دادگاه انقلاب رفسنجان ، محاکمه مجدد با همان اتهام غیرقانونی است. به همین سبب وکلای آقای خسروی ایراد اعتبار امر مختومه گرفتند و قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، قاضی پیرعباسی، به همین خاطر در ابتدا برای این پرونده قرار موقوی تعقیب صادر کرد. بعد اما با اعتراض نماینده دادستان پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران و مجددا به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگشت و تنها عنوان مجرمانه تغییر کرد و اینبار همان قاضی حکم اعدام صادر کرد. با توجه به یکسان بودن عمل مادی جرم و تنها تغییر عنوان مجرمانه از جاسوسی به محاربه و با توجه به ایراد حقوقی اعتبار امر مختومه که قاضی پیرعباس نیز در ابتدا قبول کرده بود، صدور حکم اعدام غیرقانونی است.‏

قاضی حیدری فر در این پرونده مرتکب تخلف شده است . وی درگزارشی که به دیوان عالی کشور داده وطی آن با اظهار کذب که این پرونده در مرحله تحقیقات اولیه است، درخواست احاله پرونده به استان تهران کرده است. حال آنکه حکم صادر شده و در حال اجرا بوده است. قاضی حیدری فر به عنوان یک مقام قضایی که باید بی طرف باشد، شخصا در فشارهای روحی بر متهم مشارکت داشته و مدام به وی میگفته که بزودی اعدام می شوی و حکمت اعدام است.