بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

دیده بان حقوق بشر کشتن شهروندان ایرانی غیرنظامی را محکوم کرد

دیده بان حقوق بشر
۱۲ خرداد ۱۳۷۷
اطلاعیه مطبوعاتی