بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

دیده بان حقوق بشر بازداشت حقوق دان ایرانی را محکوم کرد

دیده بان حقوق بشر
۸ تیر ۱۳۷۷
اطلاعیه مطبوعاتی