بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

سازمان دیده بان حقوق بشر به شدن نگران دگراندیشان ایران است که مورد آزاد قرار گرفته می شود و گاه به قتل می رسند

دیده بان حقوق بشر
۳ آذر ۱۳۷۷
اطلاعیه مطبوعاتی