بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

محاکمه کلیمیان ایرانی باید به تعویق بیافتد

دیده بان حقوق بشر
۲۴ فروردین ۱۳۷۹
اطلاعیه مطبوعاتی