بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

دیده بان حقوق بشر از تعویق محاکمه کلیمیان ایرانی اظهار خوشنودی کرد

دیده بان حقوق بشر
۲۴ فروردین ۱۳۷۹
اطلاعیه مطبوعاتی