بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

محاکمه روحانی مستقل را محکوم می کنیم

دیده بان حقوق بشر
۱۹ مهر ۱۳۷۹
اطلاعیه مطبوعاتی