بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران از تحصیل زنان در خارج از کشور جلوگیری می کند

دیده بان حقوق بشر
۶ بهمن ۱۳۷۹
اطلاعیه مطبوعاتی