بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

در حالی که سالگرد تظاهرات عاشورا نزدیک می شود، باید از اعمال خشونت خودداری شود

سازمان عفو بين الملل
۲۳ آذر ۱۳۸۹
بیانیه