بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران باید به آزار وکیل متهم محکوم به سنگسار خاتمه دهد

عفو بین الملل
۶ مرداد ۱۳۸۹
گزارش