بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در خطر است

دیده بان حقوق بشر
۲۷ فروردین ۱۳۸۰
اطلاعیه مطبوعاتی