بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

باید مکان امنی برای پناهندگان افغانی یافت

دیده بان حقوق بشر
۲۹ شهریور ۱۳۸۰
اطلاعیه مطبوعاتی