بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

نمایندگان مجلس در ایران محکوم شدند

دیده بان حقوق بشر
۱۳ دی ۱۳۸۰
اطلاعیه مطبوعاتی