بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: دادگاه فعالان سیاسی آغاز شد

دیده بان حقوق بشر
۱۷ دی ۱۳۸۰
اطلاعیه مطبوعاتی