بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: «محاکمه دادگاه» قانون را مسخره می کند

دیده بان حقوق بشر
۲۱ اسفند ۱۳۸۰
اطلاعیه مطبوعاتی