بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم نکرد

دیده بان حقوق بشر
۱ اردیبهشت ۱۳۸۱
اطلاعیه مطبوعاتی