بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: خطر نیروهای شبه نظامی

دیده بان حقوق بشر
۳۰ آبان ۱۳۸۱
اطلاعیه مطبوعاتی