بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

نگرانی در مورد تظاهرکنندگان مخالف دولت در ایران در حالی که مقامات هشدار می دهند که با معترضان برخورد خواهد شد

عفو بین الملل
۲۱ بهمن ۱۳۸۸
بیانیه