بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

تخفیف مجازات اعدام نوجوان بزه کار نشانه آن است که قانون احتیاج به اصلاحات فوری دارد

عفو بین الملل
۲۵ دی ۱۳۸۵
اطلاعیه مطبوعاتی