بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران همچنان نوجوانان بزه کار را به اعدام محکوم می کند

عفو بین الملل
۶ تیر ۱۳۸۶
بیانیه