بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران باید دانشجویی را که عکسی از وی با «حجاب زنانه» منتشر شده است آزاد کند

عفو بین الملل
۲۷ آذر ۱۳۸۸
گزارش