بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

اتحادیه اروپا نباید زندانیان سیاسی در ایران را فراموش کند

دیده بان حقوق بشر
۱۷ مهر ۱۳۸۲
اطلاعیه مطبوعاتی