بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۶۰۵۱ – ۲۶۱۰۰ از ۲۶۳۰۹
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ بانه، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ دیواندره، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.