بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۳۵۰۱ – ۲۳۵۵۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آبان ۱۳۹۵؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آبان ۱۳۹۵؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آبان ۱۳۹۵؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آبان ۱۳۹۵؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آبان ۱۳۹۵؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آبان ۱۳۹۵؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آبان ۱۳۹۵؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ آبان ۱۳۹۵؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ آبان ۱۳۹۵؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ آبان ۱۳۹۵؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ آبان ۱۳۹۵؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۵؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۵؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۵؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۹۵؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۹۵؛ قشم، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۹۵؛ قشم، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۹۵؛ قشم، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۹۵؛ قشم، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۹۵؛ خمين، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۹۵؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آذر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آذر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آذر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آذر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آذر ۱۳۹۵؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان مهاباد
اعدام: حلق آویز؛ ۶ آذر ۱۳۹۵؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ آذر ۱۳۹۵؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۹۵؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آذر ۱۳۹۵؛ سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان مرکزی سلماس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ آذر ۱۳۹۵؛ مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مراغه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آذر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آذر ۱۳۹۵؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آذر ۱۳۹۵؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.