بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۹۲۰۱ – ۱۹۲۵۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مهر ۱۳۹۰؛ دهدشت، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مهر ۱۳۹۰؛ دهدشت، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مهر ۱۳۹۰؛ دهدشت، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۹۰؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۹۰؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۹۰؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۹۰؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۹۰؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۹۰؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۹۰؛ زندان سمنان، سمنان، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۹۰؛ زندان سمنان، سمنان، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۹۰؛ زندان سمنان، سمنان، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۹۰؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۹۰؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۹۰؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۹۰؛ استان اصفهان، ايران، خميني شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۹۰؛ استان اصفهان، ايران، خميني شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۹۰؛ استان اصفهان، ايران، خميني شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۹۰؛ استان اصفهان، ايران، خميني شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۹۰؛ مرودشت، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ مهر ۱۳۹۰؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ مهر ۱۳۹۰؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ مهر ۱۳۹۰؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ مهر ۱۳۹۰؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ مهر ۱۳۹۰؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ مهر ۱۳۹۰؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۹۰؛ زندان دستگرد، دستگرد، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۹۰؛ زندان دستگرد، دستگرد، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۹۰؛ زندان دستگرد، دستگرد، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۹۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۹۰؛ زندان ساری، ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۹۰؛ زندان ساری، ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۹۰؛ زندان دستگرد، دستگرد، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مهر ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ مهر ۱۳۹۰؛ استان سمنان، ايران، شاهرود
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ مهر ۱۳۹۰؛ استان سمنان، ايران، شاهرود
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ مهر ۱۳۹۰؛ استان سمنان، ايران، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مهر ۱۳۹۰؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مهر ۱۳۹۰؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مهر ۱۳۹۰؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۹۰؛ جم، استان بوشهر، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ آبان ۱۳۹۰؛ استان اردبيل، ايران، اردبيل
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۹۰؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۰؛ استان تهران، ايران، ورامين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ آبان ۱۳۹۰؛ استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آبان ۱۳۹۰؛ زندان قم، قم، استان قم، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آبان ۱۳۹۰؛ زندان قم، قم، استان قم، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آبان ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آبان ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آبان ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.