بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۷۸۰۱ – ۷۸۵۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: تيرباران؛ ۸ آبان ۱۳۶۱؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: تيرباران؛ ۸ آبان ۱۳۶۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ استان گيلان، ايران، رودسر
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۱ — آذر ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۱ — آذر ۱۳۶۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ آبان ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ آبان ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ آبان ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ آبان ۱۳۶۱؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ آبان ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ آبان ۱۳۶۱؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۱؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۱؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ آبان ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ آبان ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ آبان ۱۳۶۱؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ آبان ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: تيرباران؛ آبان ۲۲، ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ اسلام آباد، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ اسلام آباد، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ اسلام آباد، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ اسلام آباد، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ اسلام آباد، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ اسلام آباد، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۴ آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.