بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: پنج سال پس از اعتراضها دانشجویان را آزاد کنید

دیده بان حقوق بشر
۱۶ تیر ۱۳۸۳
اطلاعیه مطبوعاتی