بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: بازداشت خبرنگار در حین سرکوب فعالیتهای اینترتنی

دیده بان حقوق بشر
۲۲ مهر ۱۳۸۳
اطلاعیه مطبوعاتی