بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: استفاده از شکنجه برای «اعتراف» گرفتن

دیده بان حقوق بشر
۱۵ آذر ۱۳۸۳
اطلاعیه مطبوعاتی