بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

استدلال علیه حمله به ایران برای دفاع از حقوق بشر

دیده بان حقوق بشر
۱۹ بهمن ۱۳۸۳
اطلاعیه مطبوعاتی