بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: گروه مسلح تبعیدی حقوق اعضای مخالف را نقض می کند

۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۴
اطلاعیه مطبوعاتی