بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: اذیت و آزار مدافعان حقوق بشر شدت یافت

دیده بان حقوق بشر
۱۱ مرداد ۱۳۸۴
اطلاعیه مطبوعاتی