بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: نیروهای امنیتی تظاهرکنندگان کرد را می کشند

۱۹ مرداد ۱۳۸۴
اطلاعیه مطبوعاتی