بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد بازداشتهای خودسرانه/ نگرانی از شکنجه و بدرفتاری/ زندانیان وجدانی

سازمان عفو بین الملل
۲۳ مرداد ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری