ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: حکم اعدام: کمال

سازمان عفو بین الملل
۲۵ مرداد ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری