بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات تکمیلی در مورد بازداشت خودسرانه/نگرانی از شکنجه یا بدرفاری/ زندانی وجدانی: محبوبه کرمی

سازمان عفو بین الملل
۲۹ مرداد ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری