بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: عفو بین الملل اعدام رضا حجازی نوجوان بزهکار را محکوم کرد

سازمان عفو بین الملل
۲۹ مرداد ۱۳۸۷
بیانیه