بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد ایمنی/ نگرانی از شکنجه و بدرفتاری/ نگرانی درباره سلامتی

سازمان عفو بین الملل
۳۱ مرداد ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری