ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: بسته شدن اجباری مرکز حقوق بشر یک قدم شوم

عفو بین الملل
۳ دی ۱۳۸۷
بیانیه