بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: وزرای بالا مقام دخیل در نقض جدی حقوق بشر

دیده بان حقوق بشر
۲۳ آذر ۱۳۸۴
اطلاعیه مطبوعاتی