بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

در سازمان ملل آمریکا همراه ایران بر ضد حقوق همجنسگرایان رأی میدهد

دیده بان حقوق بشر
۴ بهمن ۱۳۸۴
اطلاعیه مطبوعاتی