ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
خاطرات زندان

اعدام صادق قطب زاده

محمد رضا همایون
نشر نقطه
۱۲ دی ۱۳۷۹
فصل کتاب