بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: زندانی سیاسی در خطر اعدام

دیده بان حقوق بشر
۲۳ اسفند ۱۳۸۴
اطلاعیه مطبوعاتی