بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران باید فردی را که حقوق بشر را زیر پا می گذارد از میان نمایندگانش در سازمان ملل حذف کند

۳۱ خرداد ۱۳۸۵
اطلاعیه مطبوعاتی