بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: مدافعان حقوق زنان را آزاد کنید

دیده بان حقوق بشر
۱۶ اسفند ۱۳۸۵
اطلاعیه مطبوعاتی