بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باعث ناامیدی قربانیان در ایران و ازبکستان شد

دیده بان حقوق بشر
۶ فروردین ۱۳۸۶
اطلاعیه مطبوعاتی